torsdag den 23. december 2021

23. december DER ER KRIG I EUROPA JULEKALENDER

 


23. december


600-800 russiske officerer og generaler er permanent udstationeret i Donbas


Vadym Skibitskyi, en repræsentant for det Ukrainske Forsvarsministerie HUR siger, at disse 600-800 russiske regulære officerer sidder i kommandostillinger i 1. og 2. armékorps af de russiske besættelsesstyrker i de besatte dele af Ukraines respektive oblaster, Donetsk og Luhansk, samlet kendt som Donbas.
Ved deres tilbagevenden til Rusland efter deres deltagelse i
kampene i Ukraine, modtager disse generaler og officerer fra de russiske væbnede styrker udmærkelser og karrierefremgang i den russiske hær, som rapporteret i et Facebook-opslag offentliggjort på HUR's side. ”Apropos generaler, så var det general Sergei Kuzovlev – ham der plejede at danne 2. armékorps – som blev chef for den 20. armé og derefter 8. armé, efter han vendte tilbage til Rusland fra de militære aktioner i Ukraine. Senere blev han udnævnt til næstkommanderende for det sydlige militærdistrikt af de russiske væbnede styrker," sagde Vadym Skibitskyi og tilføjede, at "på nuværende tidspunkt er stabene i korpset, brigadekommandoer og regimentchefer [i det besatte Donbas] aktive tjenesteofficerer fra de russiske væbnede styrker."PUTINS INVASIVE
han hænger ordner
på russiske officerer,
fra Donbas-styrken


MAJESTÆTSFORNÆRMELSE
når en præsident
voldtager naboerne
Putin Hu.ilo600-800 Russian military officers and generals permantly deployed to Donbas

Vadym Skibitskyi, a representative of the Ministry of Defense.

Skibitskyi said that those 600-800 Russian regulars hold command positions in the so-called 1st and 2nd army corps of the Russian occupation forces in the occupied parts of Ukraine’s respective oblasts, Donetsk and Luhansk, collectively known as the Donbas.

On their return to Russia after their participation in hostilities in Ukraine, such generals and officers of the Russian Armed Forces receive state awards and career advancement in the Russian army, as reported in a Facebook post published on the HUR’s page.

“Speaking of generals, it was General  Sergei Kuzovlec  – the one who used to form the 2nd Army Corps – who became commander of the 20th Army and then the 8th Army after he returned to Russia from the military actions in Ukraine. Later, he was appointed as deputy commander of the Southern Military District of the Russian Armed Forces,” said Vadym Skibitskyi, and added that “At present, the staffs of the corps, brigade commands, and regiment commanders [in the occupied Donbas] are active-duty officers of the Russian armed forces.”
PUTINS INVASIVE
He gives awards
to Russian officers,
from the Donbas occupation force


LESE MAJESTY
when a president
rapes his neighbors
Putin Hu.lo
( Euromaidan Press,  @loogunda,


Ingen kommentarer: