lørdag den 29. juni 2019

Twitter Censur https://twitter.com/bjarnekim

Min konto på twitter @bjarnekim er blevet suspenderet.
https://twitter.com/bjarnekim
TWITTER CENSUR

’Din konto (@bjarnekim) er i øjeblikket suspenderet. For yderligere oplysninger bedes du logge ind på twitter.com’
Jeg ved ikke, hvad det skyldes, på twitter.com kan jeg se de forskellige muligheder:
Udsendelse af Spam, hackede konti, krænkende adfærd, trusler.
Der er forskellige muligheder for at få kontoen frigivet. Hvis de er i tvivl om, jeg er mig, hvis jeg er i karantæne. Og sidste mulighed er en appel om at få den frigivet.

Torsdag den 13. juni har jeg delt ret meget på twitter.
Både om protesterne i Hong Kong, hvor mindst 1 million er på gaden for at protestere mod udleveringsaftalen med Kina

INGEN UDLEVERING
jeg rækker min hånd
ud mod jer, jeg skriver om
frihed i Kina

Jeg har også delt oplysninger om russernes protest mod anholdelsen af Golunov og det plantede narko på ham.
Da han bliver løsladt fortsætter protesterne og jeg gør opmærksom på de andre fanger som sidder i russiske fængsler, bland andet de 100 ukrainere.MAGTMISBRUG
OMON i spejlet
kan manden få øje på
sin samvittighed

SKUEPROCES VERSION 2015
Sentsov tyve år
dit navn føjet til rækken
af Gulag fanger

Jeg ved ikke, hvad vi nøjagtig skal gøre for at gøre verden til et bedre sted.
Men det er kleptokratiet som styrer, når de store sociale mediegiganter som Twitter reagerer på russiske klager og suspenderer mine ord
.
Ja, så må mine ord være farlige, siden de skal censureres.
I min første udgave hed de lille twit-digt

ORD
de farlige ord
digteren bruger, når han
skriver om verden

6 gange siden 2013 er jeg blevet angrebet elektronisk, når jeg har skrevet mine små digte om overgreb.
Men kære trolde og hackere fra de hemmelige tjenester, jeg lover jer, så længe mine fingre kan holde på en pen og min hjerne kan sammensætte ord, så bliver jeg ved. Som barn lærte mine forældre mig at vores demokrati er meget vigtigere end vækstrater og en ny bil i garagen, og den frihed er der mange som ikke har.
Jeg kan hver aften gå ud og nyde stjernerne uden at skulle være nervøs for at en hemmelig tjeneste kommer kørende og anholder mig for det jeg siger og tænker.
Men twitter, I har de store biler og vækstraterne, og jeres moral ligger desværre under for dem, der betaler mest og et russisk marked.
Det tænker jeg på, og jeg tænker på de 911.754 mennesker, det her digt engang blev delt til på twitter.

GULAG PSYKIATRI
indespærring af
de andres tanker, Putins
psykiatristraf

Min twitterkonto er stadig censureret, gode mennesker som kender mine ord prøver ihærdigt at overbevise twitter censorerne om at de skal frigive mine ord.
Jeg ved ikke om det lykkes, jeg har jo ikke en masse kleptokratidollars jeg kan stå og vifte med.

Bjarne Kim Pedersen 19.06.2019

https://twitter.com/bjarnekim


TWITTER CENSOR

Your account (@bjarnekim) is currently suspended. For more information, please log in to twitter.com
I don't know what it is because at twitter.com I can see the different options:
Sending Spam. Hacked accounts. Offensive behavior, and threats.
There are various options for getting the account released. If they doubt, who I am me, I’m quarantined. And the last option is an appeal to have it released.

Thursday, June 13th, I have shared quite a lot on twitter.
Both about the protests in Hong Kong, where at least 1 million are on the streets to protest against the extradition agreement with China

NO DELIVERY
I reach out to my hand
Out to you, I'm writing about
freedom in China


I also shared information on the Russian protest against the arrest of Golunov and how they planted drugs on him.
When he was released, the protests continue and I draw attention to the other prisoners sitting in Russian prisons, including the 100 Ukrainians.POWER ABUSE
OMON in the mirror
can the man catch sight of
his conscience


SHOW TRIAL VERSION 2015
Sentsov twenty years
your name added to the row
of Gulag prisoners


I don't know what to do exactly to make the world a better place.
But it is the kleptocracy that governs, when the big social media giants; like Twitter, respond to Russian complaints and suspend my words.
Yes, my words must be dangerous, since they must be censored.
In my first edition, they were called little tweet-poems.

Words
those dangerous words
the writer uses when he
writes about life


6 times since 2013 I have been attacked electronically when I have written my small poems about assault.
But dear trolls and hackers from the secret services I promise you, as long as my fingers can hold a pen and my brain can put words together, then I’ll keep writing. As a child, my parents taught me that our democracy is much more important than growth rates and a new car in the garage, and there are many who do not have that freedom.
Every night I can go out and enjoy the stars without having to be nervous that a secret service is coming and arrest me for what I say and think.
But twitter, you have the big cars and the growth rates, and unfortunately your morals are under those who pay the most and the Russian market.
I think about that, and I think of the 911.754 people this poem once was shared with on twitter.

GULAG PSYCHIATRY
imprisonment of
the thoughts of others
Putin's psychiatry punishment


My twitter account is still censored, good people who know my words are trying to tell twitter censors to release my words again.
I don't know if it will succeed, I don't have a lot of kleptocrat dollars I can pay.

Bjarne Kim Pedersen 06.25.2019

Ingen kommentarer: